KAP

KAP

Kite Aerial Photography.

凧による空中撮影。カメラを中、大型の凧で空中に上げ、リモコン、或いはタイマーで風景写真を撮る。通常はカメラを回収して撮影結果を見る。